Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny oraz Sklepu www.febla.pl, www.febla.eu wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FB TUNING FEBLA Henryk Ferens, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73; 87-100 Toruń, NIP:8791343550, REGON: 871701260, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@febla.eu, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z ewentualnymi wnioskami dotyczącymi chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: joanna.wessely@febla.eu.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Nasze działania są zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 5. a)   przetwarzane zgodnie z prawem,
 6. b)   zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 7. c)   merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.febla.pl, www.febla.eu.

 

 

 

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, marketingowych (newsletter, kupony rabatowe), kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży np. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 2. a)   Imię i nazwisko,
 3. b)   Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 4. c)   Numer telefonu,
 5. d)   Adres e-mail
 6. e) ewentualne inne dane podane przez Usługobiorcę za pomocą formularza kontaktowego.

 

 1. Użytkownik nie jest przez nas profilowany, co oznacza, że dane Użytkownika nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Jego potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy także informacji z innych źródeł na temat Użytkownika.
 2. Danych osobowych Użytkownika nie sprzedajemy, nie udostępniamy ich także innym podmiotom poza podmiotami powiązanymi (np. firma kurierska), jednak tylko w zakresie koniecznym.
 3. Dane Użytkownika nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane żadnym organizacjom międzynarodowym.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne doświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu. 

 

III.          PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 2. a)   osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 3. b)   jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2.Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@febla.eu

 

 1. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 

 1. Administrator stara się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już i nie będą wykorzystywane.

 

 1. Dane Użytkownika przetwarzane do celów obsługi zapytania będą u nas procesowane przez okres trwania korespondencji. W zależności od rezultatów rozmowy zasilą bazę naszych Klientów i będą nadal przetwarzane w celu realizacji umowy, lub zostaną z niej usunięte w trybie natychmiastowym, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 

 1. W przypadku czytelnego zamknięcia rozmów ze strony Użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

 

 1. W przypadku niejasnej sytuacji i/lub braku odpowiedzi, dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres sześciu miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

 

 1. Dane przewarzane na podstawie zgody na wykorzystanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. Usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa zostanie dokonane w okresie do trzydziestu dni.

 

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO DO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWY DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO ZNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

 1. Przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych następuje wyłącznie na podstawie dobrowolnej zgody. Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie. Prosimy o przesłanie woli z tego samego adresu lub numeru telefonu, na który Użytkownik otrzymuje treści marketingowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik znajdzie się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie danych zagraża bezpieczeństwu prywatności Użytkownika, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie i wezwać do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wezwania Administratora, by ten przesłał dane Usługobiorcy innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Dotyczy to tylko tych danych, które otrzymaliśmy od Użytkownika.
 5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: wessely@febla.eu.
 6. Zawiadamiamy, że Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony

 

 

 

 

 

VII.           PLIKI „COOKIES”

 

 1. Witryna i sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies”znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”:„sesyjne”, „stałe”
 4. a)    „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 5. b)    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 6. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 

VIII.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.febla.pl; www.febla.eu, oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/